อัลบั้มภาพ "กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 00 มกราคม 0000 )

 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานของตำบลแชแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแชแล เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว รำ ก้อนเชื้อเห็ดเก่า ผักตบชวา ฯลฯ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมชลที เทศบาลตำบลแชแล