อัลบั้มภาพ "การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 )
 
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแชแล ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2559 หมายเหตุ 1.ให้ประชาคมแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง 2.จะออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีดรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ให้ผู้ประสงค์จะชำระภาษีประจำปี 2559 นำเอกสารมาด้วยในวันประชุมประชาคม ดังนี้ **ภาษีบำรุงท้องที่ ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) **ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) **ภาษีป้าย ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. 7)