อัลบั้มภาพ "โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ปีงบประมาณ 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 )
 
ด้วยเทศบาลตำบลแชแล จะดำเนินการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล โดยเทศบาลได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วน และได้กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนขึ้น เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน หรือตำบล ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลแชแล จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐8.๓๐ น. ณ หอประชุมชลทีเทศบาลตำบลแชแล