อัลบั้มภาพ "โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 )

 
โดยวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ