อัลบั้มภาพ "กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล ประจำปี 250"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล ประจำปี 250 ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560 )
 
เทศบาลตำบลแชแล ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลแชแล ประจำปี 2560 ระหว่าวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี อำเภอหนองหิน จังงหวัดเลย "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์ในหลวงรัชกาลที่9" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2541 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย