อัลบั้มภาพ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแชแล ประจำปี 2561