สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560
   
 
    ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลตำบลแชแล จะทำการออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 นอกสถานที่ ณ บ้านเรือน ศาลาประชาคมหมู่บ้านและสถานประกอบการผู้เสียภาษี ในเขตเทศบาลตำบลแชแล ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อชำระภาษี ณ เทศบาลตำบลแชแล ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและเกิดความประทับใจ อันเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลตำบลแชแล ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการชำระภาษี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลแชแล โดยผู้เสียภาษีท่านใด มีความประสงค์ของรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 042-219-796 ในวันและเวลาราชการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2560