สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยแรก ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕59 แล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2560