สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน โดยสภาเทศบาลตำบลแชแล จะดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 และญัตติเรื่องอื่นๆ ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล นั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ราษฎร และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2560