สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕60 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงขอเชิญท่านและประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 อานุภาพ พันธ์พินิจ (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2560