สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น เพื่อพิจารณาข้อราชการสำคัญตามอำนาจหน้าที่ และญัตติเรื่องอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล นั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ราษฎร และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 อานุภาพ พันธ์พินิจ (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560