สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล ได้ขอเปิดประชุมสภาตำบลสมัยวิสามัญ พิจารณาแล้วเห็นสมควร กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแชแล พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ประจำปี 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลแชแล ตั้งวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน นั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลแชแล จึงได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 อานุภาพ พันธ์พินิจ (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2560