สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ……………………………………………………………… ตามที่เทศบาลตำบลแชแล ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕60 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสมและการพิจารณารายการโครงการที่ขอกันเงิน ประจำปี 2560 และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จึงเรียกประชุมตามประกาศอำเภอกุมภวาปี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕60 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ๒๕60 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลแชแล จึงได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕60 อานุภาพ พันธ์พินิจ (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2560