สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล ประจำปี 2560
   
 
    ประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ……………………………………………………………… ด้วยสภาเทศบาลตำบลแชแล ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕60 และที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภา ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 นั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ จึงกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้ สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕60 โดยมีกำหนด ๓๐ วัน ๒. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕60 โดยมีกำหนด ๓๐ วัน ๓. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕60 โดยมีกำหนด ๓๐ วัน ๔. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60 โดยมีกำหนด ๓๐ วัน สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕60 ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕61 โดยมีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 อานุภาพ พันธ์พินิจ (นายอานุภาพ พันธ์พินิจ) ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2560