สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลแชแลตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี     จังหวัดอุดรธานีห่างจากที่ทำการอำเภอกุมภวาปี  ประมาณ  9  กิโลเมตร 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
      
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เทศบาลตำบลเวียงคำ  อำเภอกุมภวาปี
เทศบาลตำบลคอนสายและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต  อำเภอกู่แก้ว
ตำบลกุมภวาปี  และตำบลเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี

 
 

พื้นที่

มีพื้นที่   68.68   ตารางกิโลเมตร  (43,049 ไร่ ) 

 

ภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลแชแลมีพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนราบความสูงจากระดับน้ำทะเล  170 – 224  เมตร  ไหลสู่หนองหานกุมภวาปี  แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่  บริเวณหมู่ที่  3,4,5,8,11  สำรวจพบแร่เกลือหิน  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำสาขาหนองหาน  คือ  ห้วยนาโน  ห้วยท่าช้าง  ห้วยเสือเต้น  ห้วยค้อน้อย  และห้วยไพจานใหญ่  เป็นต้น ชุดดินในเขตตำบลแชแลมี  8  ชุด  คือ ชุดดินร้อยเอ็ด  27% ของพื้นที่  โคราชโพนพิสัย  มีประมาณ  26% ของพื้นที่  ดินชุดโคราช  มีประมาณ  23% ของพื้นที่  ดินชุดพิมาย  มีประมาณ  7% ของพื้นที่   ดินชุดสีทน  มีประมาณ  5% ของพื้นที่  ดินชุดยโสธรมีประมาณ  5% ของพื้นที่  ดินชุดโพนพิสัยมีประมาณ  4 % ของพื้นที่   ดินชุดอุบลมีประมาณ  3 % ของพื้นที่

 

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิสูงสุด  40   องศาเซลเซียส    ต่ำสุด   15   องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม     ของทุกปี
 
ลักษณะทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 
 - ประเพณีสงกรานต์และประเพณีบุญบั้งไฟ
 
เขตการปกครอง