สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

กลุ่มอายชีพ

1. กลุ่มทอเสื่อกก

2. กลุ่มเย็บผ้า

 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

-  หนองหานกุมภวาปี  เขตตำบลแชแล

การท่องเที่ยว

1. เทศกาลทะเลบัวแดงช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม  ของทุกปี
2.  เทศกาลบุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนมิถุนายน


 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ลักษณะดิน     
 
           มีพื้นที่น้ำ    ห้วยนาโน  ห้วยท่าช้าง  ห้วยเสือเต้น  ห้วยค้อน้อย  และห้วยไพจานใหญ่
             ป่าไม้