สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ลักษณะทางสังคม
 
สถานศึกษา
 

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   6   โรงเรียน   (สังกัด  สพฐ.อุดรธานีเขต  2) 

1. โรงเรียนบ้านดอนเงิน จำนวนนักเรียน 58 คน
2. โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  จำนวนนักเรียน 101 คน
3. โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม จำนวนนักเรียน 96 คน
4. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง    จำนวนนักเรียน 36 คน
5. โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง (ขยายโอกาส)        จำนวนนักเรียน 118 คน
6. โรงเรียนบ้านเมืองพรึก     จำนวนนักเรียน 28 คน
  รวม 437 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน    1   แห่ง   (สังกัด  อบจ. อุดรธานี)

1. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์                               จำนวนนักเรียน 218 คน
  รวม 218 คย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4    ศูนย์   (สังกัด  ทต. แชแล)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าใหญ่ จำนวนนักเรียน 86 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง     จำนวนนักเรียน 87 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเงิน               จำนวนนักเรียน 36 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แชแล                            รวม 314 คน

 

 
 

การศาสนา : วัด/ สำนักสงฆ์    19   แห่ง

 
1. วัดธาตุจอมศรี มหานิกาย หมู่ที่ 1
2. วัดโพธิ์ไทรทอง มหานิกาย หมู่ที่ 11
3. วัดนครศรีสว่าง มหานิกาย หมู่ที่ 5 
4. วัดโพธิ์สว่าง มหานิกาย หมู่ที่ 6 
5. วัดโนนท่าราษฎร์คงคา    มหานิกาย หมู่ที่ 10
6. วัดนรวาสคงคา มหานิกาย หมู่ที่ 7 
7. วัดศรีมงคล มหานิกาย หมู่ที่ 8 
8. วัดโพธิ์ศรีสว่าง มหานิกาย หมู่ที่ 3 
9. วัดสว่างบูรพา มหานิกาย หมู่ที่ 2 
10. ที่พักสงฆ์ดอนหลวง       มหานิกาย หมู่ที่ 1
11. วัดโนนน้ำย้อย               มหานิกาย หมู่ที่ 13
12. วัดโนนหินลาด               มหานิกาย หมู่ที่ 14
13. วัดศรีชมพู ธรรมยุติ หมู่ที่ 4
14. วัดป่ามัชณมวงรตนาราม    ธรรมยุติ หมู่ที่ 4
15. วัดจันทิยาราม ธรรมยุติ หมู่ที่ 9
16. วัดป่าศรีดอนเงิน             ธรรมยุติ หมู่ที่ 12
17. วัดป่ายางหล่อ ธรรมยุติ หมู่ที่ 6
18. วัดป่าทรายแก้วรังสี          ธรรมยุติ หมู่ที่ 6
19. ที่พักสงฆ์ถ้ำเสือ              ธรรมยุติ หมู่ที่ 14

 

  การสาธารณะสุข
  1. ศูนย์บริการสาธารณสุข   จำนวน   1    แห่ง
 
- พยาบาล จำนวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 173 คน
- พนักงานอนามัย  จำนวน 4 คน
- อสม.   จำนวน 173 คน
  2. ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด
 
- เอกชน จำนวน 540 คน
- ผู้ป่วยนอก จำนวน 8,500 คน
- ผู้ป่วยใน จำนวน 150 คน
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6,257 คน
  3. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข
 
อันดับที่ 1     ไข้หวัด    
อันดับที่ 2 โรคเบาหวาน    
อันดับที่ 3     ความดันโลหิต    
อันดับที่ 4     โรคกระเพาะอาหาร