สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
  การรักษาความสงบเรียบร้อย
  การคมนาคม
 

การโทรคมนาคม

1. ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ 2757 ครัวเรือน ร้อยละ  100
2. ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 1678 ครัวเรือน ร้อยละ 60.86
3. ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ 2757 ครัวเรือน ร้อยละ 100
4.หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย 14 แห่ง ร้อยละ 100

 

การไฟฟ้า

หมู่บ้านที่มีระบบไฟฟ้าใช้  จำนวน 14  หมู่บ้าน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,731  ครัวเรือน

 

 

ระบบประปา

หมู่บ้านที่มีระบบประปาใช้จำนวน  14  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14