สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
ประธานสะภาเทศบาลตำบลแชแล
นายจตุรงค์ ชำนาญสาร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล
นางศิวนาถ ลาสุนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสาคร ประทุมศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุระเดช แก้วกำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางจิตรามณี เคนมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวทิพาภรณ์ จันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางเพ็ญศรี ชายสีดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญตรี ธนะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมสี อย่างสวย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2