สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาล
.
นายปรีชา ปาสาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปรีดา ประจุดทะศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสลิตตา หล้าศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญธิดา ชูดำ
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวศรุษา โพธิ์ศรี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุธาสินี โพธิชัยยา
นักพัฒนาชุมชน
นายเขษฎา โพธิชัยยา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธรรมวุธ ธรรมสกุลรังสี
บุคลากร
นางสาวอังคณา ไชยคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชูชาติ ไชยศาสตร์
เจ้าพนักงานป้องกัน
นางสาวอุไรพร แก้ววิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจนา จันทรเสนา
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางมุกดา ศรีปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายคำหาย จันทะพาหะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายเจษฎา ยาโพธิ์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายบุญรอด มาตรโค้ง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายสมชาย พลอยวิเลิศ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายสานิตย์ ศรีโบราณ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายเหลา กองหล้า
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายจิรยุทธ ถำวาปี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
นายนิยม ถำวาปี
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายพายุ บุญสิทธิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอภิศักดิ์ ดากา
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายบัวลี ทุยโพธิ์ชัย
พนักงานขับรถ
นายพิมพา สินโสภา
พนักงานประจำรถขยะ
นายไพรัช สุขรมย์
พนักงานขับยนต์ขยะ
นายเมืองแมน เครือเนตร
พนักงานประจำรถขยะ
นายลิน พรมภักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมพร ทัพสิริ
พนักงานประจำรุถขยะ
นายอภัย ปัดถาวะโร
พนักงานประจำรถขยะ
นายอภิชาติ กมลวิบุลย์
พนักงานประจำรถขยะ
นายวิชัย การบรรจง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทัศน์ อ่อนเฉวียง
พนักงานจ้างทั่วไป