สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองคลัง
 
นายปรีชา ปาสาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล
.
นางชัญญา สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางพยอม ไชยวงศ์คำ
บริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางรัชฎาพร ศรีโบราณ
นักวิชาการพัสดุ
นางจุฑามณี วงษ์ชาดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันทร์แรม วงศ์สนิท
ผู้ช่วยนักวิชาเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสนามาตย์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอาริสา อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุภารัตน์ แก้วบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้