สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองคลัง
 
นายปรีชา ปาสาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล
.
นางชัญญา สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวชเนตต์พิชญ์ วิบูลย์สิน
บริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตตฤทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาเงินและบัญชี
นางสาวปุญชรัสมิ์ สาริมา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอาริสา อ่อนละมุล
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุภารัตน์ แก้วบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้