สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาล
.
นายสายัญ พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมนตรี หาวิรส
ช่างไฟฟ้า
นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์มหา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเอกชัย ขาวกุญชร
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสุจินดา ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอุทัย เครือเนตร
พนักงานขับรถยนต์(กระเช้า)