สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองการศึกษา
นายปรีชา ปาสาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล
.
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุระพล ทาปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ พาลี
นักวิชการศึกษา
นางสาววราภรณ์ จิตรใส
ครู คศ.๑
นางอรอนงค์ จักมา
ครู คศ.๑
นางอุดม ถำวาปี
ครู คศ.๑
นางอังคณา ประเสริฐสังข์
ครู คศ.๑
นางปราศรัย ลาหมัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา เครือเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยรัตน์ ธนสีลังกูร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภคพร ไชยดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมณี กิติราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรีดา อินทะสร้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเมตตา สินธุวาปี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ขวัญโพน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ้งลาวัลย์ นิลดอนหวาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสาวินีย์ โภคาพาณิชย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพราวนภา วิพายา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา