สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
 
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาล
นายปรีชา ปาสาวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายรชฏ พันธุวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชัญญา สุขรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา