สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
   
    นโยบายนายกเทศมนตรี
 

1. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม
          การสร้างสังคมของชุมชนเราให้เกิดความสามัคคีเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงและร่วมปฏิบัติ  เพื่อความสงบสุขของตำบลของเราดังนั้นด้านศาสนาและวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยึดจิตใจของคนในชุมชนของเราให้เกิดความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน  ดังต่อไปนี้
          1.1 ส่งเสริมประเพณีและศาสนาที่มีอยู่ทั้ง 12 เดือน ให้คงไว้และมั่นคงยั่งยืน โดยการให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน  พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขยายถ่ายทอดต่อบุตรหลานต่อไป
          1.2 เน้นประเพณีหลักใหญ่ๆ  คือ  ประเพณีสงกรานต์และประเพณีบุญบั้งไฟ  ให้มีความยิ่งใหญ่ยั่งยืนโดยจัดให้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจักงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ไม่เน้นเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นหลัก

   

2. นโยบายด้านสวัสดิการชุมชน (พัฒนาความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ)
          ด้านการสวัสดิการชุมชน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  ได้บัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ  มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ  รวมถึงบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ  บุคคลวิกลจริต  และบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย  และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพในประเด็นสิทธิความเท่าเทียมกันของคนทุกคนในตำบลแชแล เพราะการที่จะสร้าง “สังคมในตำบลเราให้มีคุณภาพ”  ได้นั้นก็ต้องเริ่มต้นจากทรัพย์ยากรของมนุษย์ที่มีคุณภาพและผู้นำที่มีความเป็นบุคลากรที่มีภาวะผู้นำสูง  เสียสละและเป็นธรรม โดยจะดำเนินการ
          2.1 ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
          2.2 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
          2.3 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยเอดส์
          2.4 เป็นหน่วยงานประสานและให้การสนับสนุนกิจกรรม จัดสวัสดิการแก่ประชาชน
          2.5 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อปพร. ให้ได้รับค่าตอบแทนเมื่อมีการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักในการบำเพ็ญประโยชน์ของ อปพร. โดยจัดให้มีระบบโครงสร้างที่แน่นอนและยั่งยืนในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการขอความช่วยเหลือของประชาชน เพื่อให้สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีในการเป็น  อปพร.
          2.6 จัดโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเพื่อน หนึ่งใจเดียวกัน ประสานสายสัมพันธ์เยาวชนตำบลแชแลเป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจความสามัคคีของเยาวชนในตำบลแชแลไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันและสร้างปัญหาให้กับสังคม

   

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ (เชิดชูกลุ่มเศรษฐกิจ)
          ในสภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกเกิดปัญหาสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค ปรับราคาสูงขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันแพง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอันหนึ่ง ในแนวนโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจกระผม จึงได้น้อมนำแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยให้ความสำคัญและส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลัก ของการพึ่งตนเอง เพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้า โดยมีหลักว่า
          3.1 จัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ในเขตตำบลแชแล เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรของประชาชนในตำบลแชแลโดยในราคาต้นทุนต่ำ
          3.2 สร้างงานโดยการรวมกลุ่มกันของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อมาทำปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานพร้อมทั้งการเปิดตลาดของคนในกลุ่มเพื่อสร้างรายได้และกลุ่มต่างๆอีกหลากหลาย
          3.3 จัดตั้งตลาดกลางของตำบลเพื่อจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนในราคาของตลาดกลาง เพื่อช่วยพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้ดีขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะกำลังถึงขั้นวิกฤต
          3.4 เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วงงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของจังหวัดในการบริหารงาน
          3.5 ส่งเสริมอาชีพการทำนาปังและพืชทางการเกษตรให้เต็มรูปแบบโดยการจัดระบบให้เป็นรูปร่างที่ยั่งยืน
          3.6 ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว

       
 

4. นโยบายด้านการศึกษา
          การสร้างสังคมที่ดีแหล่งภูมิปัญญาที่ดีมีคุณภาพ พื้นฐานที่สำคัญก็คือการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ดีและถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคน  ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทั้งหมดทั้งปวง ในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและความสามารถที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ตามแนวนโยบายว่า
          4.1 จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กภายในตำบลให้ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของประชากร ตามอัตราส่วนเกณฑ์ที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้
          4.2 ให้การสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานอย่างเต็มศักยภาพและพัฒนาการของวัย
          4.3 สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพความรู้ความสามารถที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
          4.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการการศึกษาทั้ง เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กภาคบังคับขั้นพื้นฐานในเขตตำบลแชแลให้ทั่วถึง
          4.5 สนับสนุนการกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบลแชแลให้ทั่วถึงและสนับสุนนสร้างโอกาสด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนจนถึงระดับสากลตามศักยภาพของเด็ก พร้อมกับสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบายของอำเภอและจังหวัด

   
 

5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          สภาพพื้นที่ของตำบลแชแลเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำหนองหานส่วนหนึ่งและพื้นที่ป่าอีกส่วนหนึ่งดังนั้นจึงมีปัญหาในการพัฒนาปัจจัยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน หรือไฟฟ้าสว่าง ประกอบกับเส้นทางที่ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นกระผมจึงมีความตั้งใจจะส่งเสริมและสนับสุนนให้มีการปรับปรุงก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นดังนโยบายว่า
          5.1 สนับสนุนก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลแชแลให้ทั่วถึงโดยสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบูรณะปรับปรุงเส้นทางโบราณถนนลูกรังให้ใช้ในการสัญจรในการเกษตรของประชาชนในตำบลได้สะดวกให้ทั่วถึง
          5.2 พัฒนาเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างและตลอดจนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำใช้ในเกษตรของชาวบ้านในเขตพื้นที่เขตตำบลแชแลเพื่อให้ชาวบ้านได้ประกอบกิจการของครอบครัวในการยกระดับฐานะให้ดียิ่งขึ้น
          5.3 สนับสุนนให้มีน้ำประปาใช้ในเขตตำบลให้ทั่วถึงกันทุกหมู่บ้านพร้อมทั้งสนับสุนนให้มีน้ำประปาดื่มได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลแชแลได้ได้ใช้อุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึง
          5.4 สนับสุนนสนองนโยบายตามนโยบายของอำเภอและจังหวัดเพื่อได้พัฒนาไปตามแผนพัฒนาแห่งชาติ

   
 

6. นโยบายด้านการร่วมคิด ร่วมสร้าง
          องค์การบริหารส่วนตำบล โดยทราบหน้าที่แล้ว นอกจากดำเนินโครงการ และปฏิบัติภารกิจประจำตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎหมาและระเบียบต่างๆ แล้วบทบาทหน้าที่สำคัญขององค์กรการบริหารส่วนตำบลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รองรับการสนับสนุน ประสานงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่ประชาชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆเพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ให้การพัฒนา สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขแก่พี่น้องประชาชน ถือเป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหาร
          นอกจากนั้นในการประสานและการประกอบกิจกรรมของโครงการ ทางเทศบาลตำบลแชแลยินดีที่จะจัดให้ทางฝ่ายปกครองเข้ามาร่วมในการเข้ามามีบทบาทในการตรวจและร่วมในการทำงานเพื่อเป็นการประสานและร่วมมือในการพัฒนาทั้งทางด้านสร้างโรงงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้