สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
    คำขวัญ
 
 
“ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจเมืองอ้อยหวาน หนองหานตำนานของชาวโลก 
เสื่อกกพับประทับใจ บุญบั้งไฟท้าวผาแดง ชุมชนแห่งคุณธรรม”
   
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแชแล

“การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล”

   
    พันธกิจหลักการพัฒนา (ภารกิจ)
 

          เทศบาลตำบลแชแล  มีหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสร้างสรรค์ประชาสังคมให้เข้มแข็ง  พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครองในพื้นที่เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาระดับภาคและแผนพัฒนาระดับชาติ   เพื่อให้ความมุ่งหมายสัมฤทธิ์ผล   ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  จึงได้กำหนดภารกิจหลักไว้ดังนี้

 

1.  ปรับปรุงและจัดให้มีระบบการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  และเป็นธรรม โดยการปรับปรุงกระบวนการจัดบริการให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึง

2.  อนุรักษ์  พัฒนาและจัดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุด
3.  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ประชาชนดำรงชีวิตตามทิศทางระบอบประชาธิปไตย
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6.  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน